Informācija

2021./2022. m.g.

 

Valsts pārbaudes darbi 2021./2022.m.g.

 

2021./2022.m.g. Valsts pārbaudījumu, pilotprojekta eksāmenu un diagnosticējošo darbu norises laiki

Skolā tiek istenotas:

  • pamatizglītības mazākumtautību programma (IP kods 21011121, skolas modelis)
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (IP kods 31011021)
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (IP kods 31013021)

Piedalīšanās ES projektos:

  • dalība Eiropas Sociālā Fonda projektā „Pedagogu konkurentspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
  • „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
  • „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošās materiālās bāzes nodrošināšana 63 Rīgas vispārizglītojošās skolās”