Skolas dokumenti

Instrukcijas par attālinātājām mācībām

Administrācijas izstrādātās instrukcijas skolēniem, vecākiem un skolotājiem par attālināto mācību procesu.

Instrukcijas

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, skolotājiem, skolēniem un vecākiem ir jāievēro šādi drošības pasākumi:

Ministru kabineta noteikumi

PDF icon 2021./2022. m.g. un mācību semestru sākuma un beigu laiki

Ministru kabineta noteikumi Nr. 11, Rīgā 2022. gada 11. janvārī
"Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē"

Izglītības iestādes un programmu akreditācija

PDF icon Lēmums par akreditāciju Nr. 3-03e/13

Skolas nolikums

PDF icon Rīgas 72. vidusskolas nolikums

Iekšējie noteikumi

PDF icon Skolas padomes reglaments

PDF icon Metodiskās padomes reglaments

PDF icon Mācību jomu metodisko komisiju reglaments

PDF icon Atbalsta personāla komisijas reglaments

PDF icon Darba kārtības noteikumi

PDF icon Iekšējās kārtības noteikumi

PDF icon Izglītojamo drošības noteikumi

PDF icon Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

PDF icon Grozījumi mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā (18.09.2020.)

PDF icon Grozījumi mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā (11.10.2021.)

PDF icon Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

PDF icon Kārtība, kādā jārīkojas nelaimes gadījumā iesaistītājām personām

PDF icon Kārtība, kādā novērš un kontrolē atkarību izraisošo vielu lietošanu, glabāšanu vai izplātīšanu

PDF icon Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

PDF icon Personāla atlases kārtība

PDF icon Pagarinātās dienas grupas kārtība

PDF icon Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

PDF icon Vecāku un izglītojamo sūdzību un priekšlikumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

PDF icon Kartība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē

PDF icon Kārtība izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā

PDF icon Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

PDF icon Izglītības kvalitātes pārraudzība

PDF icon Grozījumi Rīgas 72. vidusskolas 2021.gada 25. augusta iekšējos noteikumos Nr. Nr.VS-21-2-nts "Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-l9 infekcijas izplatības ierobežošanu"

Izglītības programmas

PDF icon Pamatizglītības mazākumtautību programma (Programmas kods 21011121)

PDF icon Vispārējās vidējās izglītības programma (Programmas kods 31016011)

PDF icon Grozījumi vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā

PDF icon Grozījumi vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmā

PDF icon Stundu plāns vipārējās vidējās izglītības programmai 2020.-2023.

PDF icon Stundu plāns vipārējās vidējās izglītības programmai 2021.-2024.

PDF icon Rīkojums par vispārējās vidējās izglītības programmas apstiprināšanu

Attīstības plāns un gada darba plāns

PDF icon Attīstības plāns 2021./2022. - 2023./2024. m.g.

PDF icon Skolas darba plāns 2021./2022. m.g.

PDF icon Audzināšanas jomas gada darba plāns 2021./2022. m.g.

PDF icon Dabaszinātņu jomas gada darba plāns 2021./2022. m.g.

PDF icon Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomās gada darba plāns 2021./2022. m.g.

PDF icon Latviešu valodas jomas gada darba plāns 2021./2022. m.g.

PDF icon Matemātikas jomas gada darba plāns 2021./2022. m.g.

PDF icon Mazākumtautības valodas un literatūras gada darba plāns 2021./2022. m.g.

PDF icon Sporta un veselības jomas gada darba plāns 2021./2022. m.g.

PDF icon Svešvalodu jomas gada darba plāns 2021./2022. m.g.

PDF icon Tehnoloģiju jomas gada darba plāns 2021./2022. m.g.

PDF icon Attīstības plāns 2018./2019. - 2020./2021. m.g.

PDF icon Skolas darba plāns 2020./2021. m.g.

PDF icon Skolas darba plāns 2019./2020. m.g.

PDF icon Rīgas 72. vidusskolas korupcijas risku novērtēšana, korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai periodam līdz 2020.gada 1.septembrim

Skolas pašnovērtējuma ziņojums

PDF icon Rīgas 72. vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums - 2021.g.

PDF icon Rīgas 72. vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums - 2016.g.

Skolas darba pašnovērtējums

Skolas darba plāna 2019./2020. mācību gadam izpilde

MK skolotāju 2020./2021. m.g. izvērtējums

PDF icon Audzināšanas jomas darba analīze

PDF icon Latviešu valodas un literatūras skolotāju MK

PDF icon Atbalsta speciālistu darbs

PDF icon Vēstures un sociālo zinību mācību priekšmetu skolotāju MK

PDF icon Dabaszinātņu mācību priekšmetu skolotāju MK

PDF icon Tehnoloģiju jomas MK

PDF icon Krievu valodas un literatūras skolotāju darba izvērtējums MK

PDF icon Matemātikas skolotāju MK

PDF icon Sporta un veselības mācību priekšmetu skolotāju MK

PDF icon Svešvalodu mācību priekšmetu skolotāju MK

MK skolotāju 2019./2020. m.g. izvērtējums

Klašu audzinātāju MK
Sākumskolas skolotāju MK
Atbalsta speciālistu MK
Dabaszinību mācību priekšmetu skolotāju MK
Informātikas skolotāju MK
Krievu valodas un literatūras skolotāju MK
Latviešu valodas skolotāju MK
Matemātikas skolotāju MK
Sabiedrisko zinību skolotāju MK
Sporta skolotāju MK
Svešvalodu skolotāju MK
Estētisko mācību priekšmetu skolotāju MK

MK skolotāju 2018./2019. m.g. izvērtējums

Sākumskolas skolotāju MK
Atbalsta speciālistu MK
Dabaszinību mācību priekšmetu skolotāju MK
Informātikas skolotāju MK
Krievu valodas un literatūras skolotāju MK
Latviešu valodas skolotāju MK
Matemātikas skolotāju MK
Sabiedrisko zinību skolotāju MK
Sporta skolotāju MK
Svešvalodu skolotāju MK
Estētisko mācību priekšmetu skolotāju MK

Bibliotēka

PDF icon Mācību literatūras saraksts 2021./2022. m.g.